PGA LTU

Profesionalus golfininkas (golfo profesionalas) yra asmuo, kurio pagrindinis pragyvenimo (pajamų) šaltinis yra su golfu susijusi darbinė (golfo trenerio ar instruktoriaus, golfo vadybininko, golfo agronomo ir kt.) ar/ir profesionalaus sportininko (profesionalaus golfo žaidėjo) veikla.

Profesionalių golfininkų asociacija LTU (toliau – PGA LTU) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija veikianti Lietuvos teritorijoje ir kurios tikslas – koordinuoti PGA LTU narių veiklą, atstovauti PGA LTU narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.

PGA LTU savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

PGA LTU pripažįsta Olimpinę chartiją ir bendradarbiauja su Lietuvos golfo federacija, Europos profesionalių golfininkų asociacija (toliaus – Europos PGA) bei kitomis Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis sporto organizacijomis.

PGA Lietuva – golfo trenerių ir golfo profesionalų asociacija. PGA Lietuva misijos yra skatinti golfo, įgyvendinant aukščiausius standartus, švietimą, didinti konkurencinį golfo lygį ir atstovauti etines vertybes, kylančias iš golfo istorijos ir tradicijų.
PGA Lietuva pagrindinis tikslas – PGA narių švietimas, kvalifikacijos kėlimas, mokymų rengimas, tarptautinių turnyrų narių rengimas. Mūsų misija yra skatinti glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos golfo federacija, užmegzti ryšys su Kūno kultūros ir sporto departamentu.

PGA nariai pilnai įsijungę į veiklą susijusią su golfu (mokymas, instruktavimas, renginių ir turnyrų organizavimas ir vykdymas, teisėjavimas, akademinė veikla)

PGA Lietuva buvo įkurta 2012 metais. Asociacijos prezidentu išrinktas Egidijus Baleišis. 2014 metais PGA Lietuva tapo PGA Europe asociacijos nare.

KONTAKTAI

NAUJIENOS

2016 m. lapkričio 14 d. įvyko PGA LTU metinis susirinkimas. Jo metu buvo perrinktas prezidentas Egidijus Baleišis, viceprezidentas Tomas Pranevičius bei taryba (E. Baleišis, T. Pranevičius, G. Mamkus, D. gurnys, M. Zienius). Prezidentas E. Baleišis pristatė metinį pranešimą, kurio metus pristatė metinę atskaitą, 2016-2020 metų PGA LTU strategiją. Nuspręsta, jog vienu iš pagrindinių tikslų yra užmegzti tvirtus bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos golfo federacija (LGF), nes svarbiausia PGA LTU paskirtis yra savo veikla ir aktyviu dialogu su įvairiomis tarptautinėmis ir šalies golfo bei kitomis sporto organizacijomis ir socialiniais partneriais šviesti, mokyti ir skatinti Lietuvos žmones rinktis golfo ir sporto vertybes, ugdančias asmenybę, siekiančias aukščiausių sportinių pasiekimų.
Susirinkimo metu taryba patvirtino naujus PGA LTU narystės kriterijus: Golf Professional – Advanced Qualified, Golf Professional – Qualified, Golf Professional – National, Tournament Professional – Level 1 Tour, Tournament Professional – Level 2 Tour, Tournament Professional – Level 3 Tour.
Tomas Pranevičius ir Gediminas Mamkus pristatė 2017 metų golfo turnyrų bei seminarų tvarkaraštį. Numatoma daug renginių tad bus aktyvūs metai.